ประกาศ

ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อเรื่อง สร้างโดย
28 ก.ย. 2565 test ผู้ดูแล
22 ก.ค. 2563 test ผู้ดูแล
11 มี.ค. 2563 ITA ปี 63 (EB3) ไตรมาส 2 ข้อ1. การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป) ผู้ดูแล
11 มี.ค. 2563 ITA ปี 63 (EB3) ไตรมาส 2 ข้อ2. การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง (ที่สูงที่สุด) ผู้ดูแล
6 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.8) คำสั่งโรงพยาบาลเขาย้อย ที่ 40/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศซื้อจ้างโรงพยาบาลเขาย้อย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ดูแล
4 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 EB1 (1.4) ภาพบันทึกการเผยแพร่ รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย ผ่านหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
4 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 EB1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
4 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 EB1 (1.2) รายงานการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
4 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 EB1 (1.1) บันทึกรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2562 ผู้ดูแล
2 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.19) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแล
2 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB4) ข้อ2. แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแล
2 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB4) ข้อ1. แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ผู้ดูแล
2 ธ.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.21) แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 ผู้ดูแล
27 พ.ย. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือการรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ดูแล
19 พ.ย. 2562 ขอเผยแพร่ รายงานผลการติดตามแผนplanfin ปีงบประมาณ 2563ประจำเดือนตุลาคม ผู้ดูแล
19 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิยา นักกายภาพบำบัด ผู้ดูแล
7 พ.ย. 2562 ประกาศจ้างนักวิชาการสาธารณสุขนักกายภาพนักจิตวิทยา. ผู้ดูแล
30 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือการรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้ดูแล
25 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.16) การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดูแล
24 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB3) ข้อ1. การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดูแล
22 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.20) โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 แผน ได้แก่ แผนการจัดซื้อยา แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ผู้ดูแล
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิตยา เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ดูแล
21 ต.ค. 2562 ขอเผยแพร่ รายงานติดตามแผน planfin ปีงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2562 ผู้ดูแล
8 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.4) แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รายการสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 63 ผู้ดูแล
8 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.3) แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ และ รายการสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ผู้ดูแล
8 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.18) แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ทันตกรรม และ รายการสรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ทันตกรรม ปี 63 ผู้ดูแล
8 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.2) แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และ รายการสรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้ดูแล
8 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.14) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ดูแล
3 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.13) ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลเขาย้อย ผู้ดูแล
3 ต.ค. 2562 ITA ปี 63 (EB2) (2.12) ประกาศโรงพยาบาลเขาย้อย เรื่อง การเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ดูแล