กลุ่มการพยาบาล


...
นางชุติมา ภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


...

งานผู้ป่วยนอก


...

งานผู้ป่วยใน


...

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


...

งานห้องคลอด


...

งานห้องผ่าตัด


...

งานจ่ายกลาง


...

งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ 
   และสารสนเทศทางการแพทย์