คณะผู้บริหาร


...
พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย

...
ภก.วิษณุ เกตุรักษา
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
...
นางชุติมา ภิญโญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
...
นางทีนุชา ทันวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
นางณัฐนภัสสร์ ธัญญาพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ