KHAOYOI HOSPITAL

โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและสร้างเสริมคุณภาพชุมชนประกาศ

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการที่ 2 (ITA ปี2562) 26 ธ.ค. 2561
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการที่ 1 (ITA ปี2562) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน 12 ธ.ค. 2561
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ธ.ค. 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างอย่างเป็นระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธ.ค. 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างอย่างเป็นระบบ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 11 ธ.ค. 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง 11 ธ.ค. 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ :รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้างประจำปี 11 ธ.ค. 2561
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 หัวข้อ : การกำหนดมาตรกาล กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 2561
ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) 11 ธ.ค. 2561
ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 (ส่งแบบประเมิน ITA ปี 2562) 11 ธ.ค. 2561

กิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเขาย้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงเรียนบ้านเข้าย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเขาย้อย กล่าวรางานโดยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย


โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2561

โรงพยาบาลเขาย้อยขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง นพ.สสจ.คนใหม่ ท่านรองโกศล กลิ่นมาลี